Regulamin konkursu

Regulamin konkursu HERBAL PETS

 1. Organizatorem Konkursu jest firma HERBAL PETS Wiesław Śliwka z siedzibą w Poznaniu (61-244), przy ul. Lwa 14/8, NIP: 693-156-67-70, REGON: 302124470, właściciel marki HERBAL PETS.
 2. Konkurs będzie trwał od dnia 17 do 27 maja 2024 r., wyłącznie w Internecie na kanale marki w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/herbalpets/.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma HERBAL PETS Wiesław Śliwka z siedzibą w Poznaniu (61-244), przy ul. Lwa 14/8, NIP: 693-156-67-70, REGON: 302124470, właściciel marki HERBAL PETS.
 4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która nie jest pracownikiem firmy HERBAL PETS lub członkiem rodziny pracownika, która ma ukończone 18 lat lub zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Każdy Uczestnik może wysłać w ramach Konkursu dowolną liczbę zgłoszeń.
 6. Wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w § 5 Regulaminu, uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba dodająca Zgłoszenia zapoznała się z treścią Regulaminu Konkursu.
 7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 8. Nagrodami w Konkursie są: Zestawy upominkowe dla 3 wyróżnionych laureatów oraz 5 nagród pocieszenia dla pozostałych uczestników. Skład 1 zestawu to min. 10 produktów z oferty HERBAL PETS dla danego gatunku zwierzęcia.
 9. Zdobywcami nagród w Konkursie jest 8 Uczestników wyłonionych przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, umieszczą na swoim profilu w serwisie Instagram zdjęcie lub reelsa wraz z opisem zawierającym oznaczenie profilu @herbalpets i hashtagu #iloveherbalpets, które stanowić będą odpowiedź na jedno z konkursowych pytań, dostępnych na stronie internetowej: https://herbalpets.pl/konkurs
 10. Organizatorowi przysługuje pełne prawo do przydzielenia jednej z trzech dostępnych nagród każdemu z laureatów.
 11. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram do godziny 16:00 w dniu 28 maja 2024 r.
 12. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien przesłać potwierdzenie chęci otrzymania nagrody pocztą elektroniczną na adres office@herbalpets.pl lub za pośrednictwem serwisu Instagram w wiadomości prywatnej w terminie trzech dni od dnia wysłania powiadomienia przez Organizatora, pod rygorem utracenia prawa do nagrody.
 13. Nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy HERBAL PETS, na adres wskazany przez Laureatów na terenie Polski, w ciągu 5 dni roboczych od przesłania przez Laureata danych, o których mowa w punkcie 15.
 14. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez HERBAL PETS.
 15. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.
 16. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 17. Przystępując do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do cytowania wypowiedzi konkursowej oraz udostępniania zdjęcia lub reelsa na profilu Instagram marki, o którym mowa w pkt. 3 i innych kanałach społecznościowych marki: profilu Facebook prowadzonego pod adresem https://www.facebook.com/produkty.natury oraz na stronie internetowej pod adresem: https://herbalpets.pl/